Saltar a continguts

Club Muntanyenc Sant Cugat

Navegació

Menú principal

RSSNotícies

04/10/2017
Seccions i creació de Consell Consultiu del CMSC

 

Imatge de complement

SECCIONS

En aplicació  dels articles 2.7.6 i 2.7.7 del nou reglament de règim intern, la Junta Directiva del Cmsc convoca la renovació o creació de les següents coordinadores de les seccions de:

­   Atletisme

­   Cultura

­   Ecologia i Natura

­   Gimnàstica Rítmica

­   Muntanya

Les candidatures del cap o de la cap de la coordinadora de cada secció s’hauran de presentar fins al 30/10/2017 presencialment a la recepció del CMSC a la atenció de la Junta Directiva.  Per cada secció, si hi haurà només una candidatura es proclamarà automàticament i es publicarà als mitjans de comunicació del Club.

Si haguessin més d’una candidatura per secció, es procedirà a convocar votacions segon l’article 2.7.8.

Es recomana de participar a la vida activa del Club renovant o constituint coordinadores potents per mantenir el nivell actual i, si cal, ampliar les diferents activitats del Club.

El o la cap de la coordinadora haurà de formar un equip de persones pel seu correcte funcionament. Segon el reglament hauran de ser, com a mínim:

1 Secretari/a

1 Tresorer/a

1 o més Vocals (fins a 8)

Animeu-vos i bona feina!

Junta Directiva del CMSC

 

CREACIÓ DEL CONSELL CONSULTIU DEL CMSC

En aplicació de l’article 12 dels Estatus es convoca el Consell Consultiu pel dilluns 30 d’octubre a les 19.30h. per les finalitats i característiques següents:

A)     OBJECTIUS

Fer de connexió entre les diverses realitats del Club i la Junta Directiva.

Presentar propostes de noves activitats, d’ iniciatives que tenen com objectiu millorar la dinàmica del Club i la seva presència als moviments socials, esportius, culturals, etc. de Sant Cugat.

B)     COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL CONSULTIU

Membres nats que tenen dret a participar-hi, per lliure elecció, com:

b1) membres de la Junta Directiva i del Patronat vigent i que acabarien el seu dret al termini dels seus respectius mandats.

            b2) ex-presidents/es de les anteriors JD.

            b3) caps de les diferents seccions i dels diferents grups.

            b4) socis i sòcies que manifestin, per escrit, la seva intenció a formar-ne part.

C)      NOMBRE MÀXIM DELS MEMBRES

40, inicialment. Els membres dels capítols b1 i b2 no podran ser en nombre superior als del capítols b3 i b4. El nombre màxim podrà variar per poder garantir un equilibri equitatiu ja que la proposta vol activar la dinàmica de participació activa a la vida del Club, sense disminuir el nivell de decisió de la JD i, com última instància, el de les assemblees del Club, segon els estatuts vigents.

D)     METODOLOGIA

Serà aprovada a la primera reunió de l’ esmentat Consell Consultiu.

Es proposa celebrar reunions periòdiques, a definir-se, o a petició d’una tercera part dels seus membres. No hi haurà d’haver cap organigrama, només, si a la primera reunió s’aprovés, un president o presidenta per dirigir i moderar el debat i un secretari o secretària per redactar l’acta de cada sessió. Possiblement no haurien de coincidir amb els respectius càrrecs en la J.D.

E)      VIGÈNCIA   

A partir de la seva aprovació de la JD fins al termini del seu mandat. Segon els estatuts no necessita l’aprovació de l’assemblea del Club, tan per la seva constitució, com per a la seva dissolució. S’ha afegit al Reglament de regim intern i informat a l’assemblea del passat dia 26 d’abril i s’ha de divulgar-ne les seves característiques i funcions als mitjans d’informació del Cmsc.

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats
© Club Muntanyenc Sant Cugat - cmsc@cmsc.cat